• BIST 1.857,40
 • Altın 751.66239
 • Dolar 13.2498
 • Euro 14.8639
 • Bolu 1 °C
 • İstanbul 9 °C
 • Ankara 3 °C

Adliye’nin 2018 yılı faaliyet raporu açıklandı

Adliye’nin 2018 yılı faaliyet raporu açıklandı
Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2018 yılı Faaliyet Raporu açıklandı. 193 sayfadan oluşan faaliyet raporunun sunuş açıklamalarını Komisyon Başkanı Seyfi Han ile Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman yaptı.

 

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANI SEYFİ HAN’IN ADALET KOMİSYONU BAŞKANI SUNUŞU;

Cumhuriyetimizin niteliklerinin sayıldığı Anayasamızın ikinci maddesinde; Hukuk Devleti”ilkesi vurgulanmış ve devletimizin bir “Hukuk Devleti” olduğu hükümaltına alınmıştır. Yargıdenetimine açık olma, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkelerive Anayasa bulunduğu bilinciyle hareket etme ve kendini hukukla sınırlama anlamına gelen builkenin en önemli tezahür biçimlerinden bir tanesi; Yargı hizmetlerinde hesap verilebilirliğinin veşeffaflığın geliştirilmesi için Adli veİdari Yargı İstinaf Mahkemeleri Adalet Komisyonları tarafından faaliyet raporu hazırlanmasınailişkin, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 19.01.2018tarihli ve 168 nolu genelge uyarınca, Bolu ve mülhakat Gerede, Mudurnu, Göynük ve Mengenadliyelerini kapsayacak şekilde 2018 yılına ait faaliyet raporu düzenlenmiştir. Kamuoyununbilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan 2018 yılına ait faaliyet raporu Ulusal Yargı Ağı Bilişim(UYAP) sisteminde yer alan bilgiler esas alınarakhazırlanmıştır.

Yeni adliye binamızın yapımı tamamlanmış ve mahkeme teşkilatı ile diğer hizmetbirimleri, 29.9.2018 tarihinde, Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:2 adresindekiyeni hizmet binasına taşınmıştır. Yeni binamızın sunmuş olduğu imkanlar nedeniyle yargıhizmetinin etkinliğini artıracağı kanaatini taşımaktayız.Bolu Adliyesinde, iki heyet halinde çalışan 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Asliye CezaMahkemesi, 3 Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Sulh Hukuk mahkemesi, 1 Kadastro Mahkemesi, 1Aile Mahkemesi, 1 İcra Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hakimliği, 1 İnfaz Hakimliği olmak üzeretoplam 15 mahkeme bulunmaktadır. Gerede, Mudurnu, Göynük ve Mengen adliyelerinde; 1 Asliye Ceza Mahkemesi, 1Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh HukukMahkemesi, 1 Kadastro Mahkemesi, 1 İcraMahkemesi, 1 Sulh Ceza Hakimliği olmak üzere toplam 20 mahkeme bulunmaktadır.4Yargıya intikal etmemiş uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümüne ilişkin olarak hukukdavalarında Arabuluculuk, ceza davalarında ise Uzlaştırma Bürosu aracılığıyla yargı yükühafifletilmeye çalışılmaktadır. Her iki büro da aktif şekilde kullanılmaktadır.

Vatandaş, Avukat ve hukuki uyuşmazlıkların taraflarının adalet hizmetine erişimlerininkolaylaştırılması amacıyla, yeni hizmet binamıza taşınmamızı müteakip, ön büro faaliyetegeçirilmiştir. Ceza Mahkemeleri Ön Büro, Hukuk Mahkemeleri Ön Büro, CumhuriyetBaşsavcılığı Ön Büro ve Danışma masasından oluşan birimimiz etkin bir şekilde çalışmaktadır.Ön Büro faaliyetlerinin yargılama iş ve işlemlerine ciddi katkılar sağladığı gözlemlenmektedir. Adliyede görevli tüm personele, göreve başlatılmasından sonra, belirlenen vizyon hedefidoğrultusunda; temel, hazırlayıcı ve staj eğitimleri verilerek, yargılamanın her aşamasındahizmetinden nitelikle şekilde istifade edilmesi amaçlanmaktadır. Personel ile kurulandiyaloglarla bilgi akışı hızlandırılıp, sorunlarına çözüm bulunmaya çalışılmakta, tüm yönleriylepersonelin daha verimli çalışmasına katkı sağlanmaktadır.

 2018 yılına ait verilerden yola çıkılarak hazırlanan bu faaliyet raporunun gelecek yıllardadüzenlenecek olan faaliyet raporlarıyla karşılaştırmaya imkan verecek şekilde dizayn edilmesingayret gösterilmiştir. Yapılan iş ve işlemlerin, istatistiki bilgiler ile şeffaf hale getirilerekaçıklandığı bu raporun tüm yargı camiasına yararlı olmasını diliyorum.

 Raporda belirtilen işlemlerin hızlı, güvenilir, şeffaf ve tarafsız gerçekleşmesi noktasındaemeği geçen değerli hakim ve Cumhuriyet savcısı meslektaşlarım ile tüm yardımcı personeleteşekkürlerimi sunuyorum. Bolu Adliyesi yargı çalışanları adına; adil, tarafsız, bağımsız, hızlı, şeffaf ve güvenilir biryargı hizmetine ulaşma ideali doğrultusunda her türlü fedakarlığa katlanma azmimizi vekararlılığımız belirterek, 2018 yılı Faaliyet Raporunun adli yargı birimimiz ve camiamız adınahayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI ÖNDER YAMAN’IN SUNUŞU

Demokratik hukuk devletlerinde hesap verilebilirlik ve şeffaflık, kamu hizmetlerininvazgeçilmez birer unsuru haline gelmiş olup, devlet organlarının işleyişinin ve yürütülen tümhizmetlerin, kolayca anlaşılabilir ve açık bir şekilde kamuoyuna sunulmasını gerektirmektedir. Bugereklilik, yargı hizmetleri için de geçerlidir. Nitekim Anayasamızın yargı bağımsızlığını ve yetkisinidüzenleyen 9. maddesi ile başlangıç hükümlerinde yer verilen kuvvetler ayrımının tanımı birliktedüşünüldüğünde, yargı erki de kamuoyu denetiminin dışında değildir.Bu ilkeden hareketle Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 168 nolu Genelgesiuyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen tüm hizmetlerin kolay ve şeffaf bir şekildekamuoyuna sunulması için bu faaliyet raporu hazırlanmıştır.Söz konusu faaliyet raporunda adliyemizin fiziki yapısından personel durumuna, en çokkarşılaşılan suç türlerinden bu suç türlerine ilişkin istatistiklere, Bolu merkez ve mülhakat CumhuriyetBaşsavcılıkları ile ilgili bir çok veri yer almaktadır.Bilindiği üzere; Bolu yargısı açısından 2018 yılı içerisindeki en önemli gelişme BoluAdliyesinin yeni yapılan binasına taşınması ve Bolu Adalet Sarayında 29 Ekim 2018 tarihinde fiilenhizmete başlanılmasıdır. Yeni Bolu Adalet Sarayı Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:2adresinde 20.003 m2 arsa alanında, Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeler blokları olmak üzere 2blok halinde 28.405,98 m2 kapalı alana sahiptir.Daha önce fiziki yetersizlik nedeniyle birden fazla binada yer alan hizmet birimleri yeni BoluAdalet Sarayında bir araya gelmiş, Bolu İdare Mahkemesi de dahil olmak üzere tüm CumhuriyetBaşsavcılığı, mahkemeler, icra daireleri ve Bolu Baro Başkanlığı birimleri aynı binada toplanmış,böylelikle vatandaşların daha kolay ve hızlı adalete erişim imkanları sağlanmıştır.

Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna bağlı Mengen, Gerede, Mudurnuve Göynük mülhakat Adliyeleri bulunmaktadır.Bolu il merkezinde Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü,Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü; Bolu ili6Göynük ilçesinde Göynük K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu ili Mengen ilçesinde Mengen K1Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yer almaktadır.Bunun yanı sıra 2018 yılı içerisinde Adalet Bakanlığımız stratejik hedefleri doğrultusundaalternatif çözüm yöntemlerine azami derecede önem verilmiş, ceza alanında uzlaştırma, hukuk alanındaarabuluculuk yöntemleri ile uyuşmazlıklar en üst seviyede çözülmeye çalışılmıştır.Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasınaİlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca çalışmalara başlanmış,öngörülen hedef sürelerde soruşturmaların tamamlanabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığımız ile baştaadli kolluk olmak üzere tüm kurumlarla işbirliği yapılması, buna dair eğitim ve seminerler düzenlenmesiplanlanmış, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Yargının Türk Milletinin yargısı olduğu inancıyla, tam bir vicdani kanaatle, tarafsızlık veadaletle hareket eden Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, insan haklarına ve özgürlüklere saygılı, adilyargılanma ve lekelenmeme ilkelerine bağlı, suç teşkil eden eylemleri eksiksiz soruşturarakAnayasamızda ifadesini bulan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde vatandaşlarımızın yargıyaolan güvenini üst seviyelerde tesis etmekten başka bir gayemiz bulunmamaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesinedayanılarak, Kamuİdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan, malisaydamlık ve hesap verme sorumluluğuna dayalı, şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde düzenlenen 2018yılı faaliyet raporunu kamuoyunun takdirlerine sunar, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • TİTREYEN DEV : PANDO01 Aralık 2021 Çarşamba 11:47
 • Ziyaretçiler beyaz örtünün keyfini çıkardı01 Aralık 2021 Çarşamba 11:34
 • “Türkçesi bitmedi şimdi birde Arapça yazılar başladı”01 Aralık 2021 Çarşamba 11:04
 • Bolu Dağı’nda sis ve karla karışık yağmur etkili01 Aralık 2021 Çarşamba 10:30
 • Motorine 44 kuruş indirim01 Aralık 2021 Çarşamba 10:27
 • Şiddetli lodos akşamda etkili oldu01 Aralık 2021 Çarşamba 10:21
 • Kasım Şahin'in kaleminden01 Aralık 2021 Çarşamba 09:32
 • 15 kilometre polisten kaçtılar01 Aralık 2021 Çarşamba 00:15
 • Yapmadım dedi ama 4 yıl ceza aldı01 Aralık 2021 Çarşamba 00:04
 • Kaygan zeminde kaza kaçınılmaz oldu30 Kasım 2021 Salı 18:20
 • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 215 05 52 | Haber Yazılımı: CM Bilişim