Bugün:

 

  Resmi İlanlar:

   ▪ YOLLARDA YATAY İŞARETLEME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (24 Ocak 2014)

Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki il ve devlet yollarında yatay işaretleme işlerinin yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/6374
1-İdarenin
a) Adresi : Etlik Cad. No: 39 06110 DIŞKAPI ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123039000 - 3123843128
c) Elektronik Posta Adresi : bol04@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yatay işaretleme işlerinin yapılması 850.000 m2 Soğuk yol çizgi boyası, 235.000 m2 Termoplastik yol çizgi boyası ve 70.000 m2 Çift Kompenant çizgi boyası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki il ve devlet yolları
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 260 (ikiyüzaltmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Etlik Cad. No:39 Dışkapı ANKARA
b) Tarihi ve saati : 18.02.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Soğuk Yol Çizgi Çalışması : 2 adet soğuk yol çizgi makinesi, 2 adet yol süpürme makinesi, 2 adet trafik işaretleme ekibi, 1 adet kompresör, 1 adet cam küreciği atma makinesi
Termoplastik Yol Çizgi Çalışması: 2 adet termoplastik çizgi makinesi, 2 adet yol süpürme makinesi, 2 adet termoplastik ön ısıtıcılı ikmal kamyonu, 2 adet trafik işaretleme ekibi, 1 adet su jeti makinesi
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu: Karayolu İşleri(Alt Yapı+Üst Yapı) veya Yatay İşaretleme Yapılması İşleri benzer İş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat veya Makine Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 630 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN: 56
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2


    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ AİBÜ LOJMANLARI BİLGİSAYAR TESİSATI İŞİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI (15 Temmuz 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ GIDA (YUMURTA) SATIN ALINACAKTIR 2'NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI (16 Haziran 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. MUDURNU İCRA DAİRESİ 2012/1 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (31 Mayıs 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI 2. KALKINMA KURULU TOPLANTISI DAVET İLANI (30 Mayıs 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İHALE İLANI BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (29 Mayıs 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ KOMPOZİT IZGARA KAPAĞI VE ÇERÇEVESİ SATIN ALINACAKTIR BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (26 Mayıs 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ KAPALI DEVRE KAMERALI İZLEME SİSTEMİ KURULMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (26 Mayıs 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ SAKSI , FİDAN POŞETİ VE ÇÖP POŞETİ SATIN ALINACAKTIR BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (13 Mayıs 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ AKTİF PARATONER VE TESİSATI YAPIM İŞİ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (09 Mayıs 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ PARKE TAŞI VE BORDÜR DÖŞENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (07 Mayıs 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 44 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (05 Mayıs 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ LİMON, KURU SOĞAN, SARMISAK, MAYDANOZ VE DEREOTU 2’NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI /BOLU (30 Nisan 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İHALE İPTAL İLANI BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KIBRISCIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KARADOĞAN KANALİZASYON YAPIM İŞİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (25 Nisan 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BİNA ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR BOLU ÖZEL İDARESİ (24 Nisan 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. MUDURNU İCRA DAİRESİ 2013/290 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (23 Nisan 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BİNA BAKIM ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (22 Nisan 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ PATLICAN, TAZE BİBER (DOLMALIK) VE KİRAZ 2 KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK (21 Nisan 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ PVC ZEMİN KAPLAMA YAPIM İŞİ (15 Nisan 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ DİKENLİ TEL SATIN ALINACAKTIR BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (14 Nisan 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TUG. KH. VE KH. BL. BARAKA BİNASI BAKIM VE ONARIM İŞİ 2'İNCİ KOMDANDO TUGAY KOMUTANLIĞI BOLU (08 Nisan 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOYA SATIN ALINACAKTIR YURTKUR BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (02 Nisan 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ÇİLEK VE MALTA ERİĞİ 2’NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI / BOLU (01 Nisan 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ PATATES VE HIYAR 2’NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI / BOLU (01 Nisan 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ASFALT SERME SIKIŞTIRMA YAPTIRILACAKTIR 2 KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK (29 Mart 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BİNA BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (26 Mart 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ DEMİRBAŞ SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ (21 Mart 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ PARATONER YAPIM İŞİ 2’NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI / BOLU (19 Mart 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR 2’nci KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI / BOLU (19 Mart 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İHALE İLANI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (12 Mart 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ÇATI VE İHATA DUVARI ONARIMI YAPTIRILACAKTIR YURTKUR BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (11 Mart 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, SARIALAN YANGIN HAVUZU VE GÖLET YAPIM İŞİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (10 Mart 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ POŞET TAHİN PEKMEZ 40 GR , MISIR KONSERVESİ VE MANTAR KONSERVESİ 2 KOMD.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK (10 Mart 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ KIRTASİYE MALZEMESİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (04 Mart 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İŞ MAKİNESİ VE DAMPERLİ KAMYON KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (26 Şubat 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI (22 Şubat 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KALE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 127 KOD NOLU B TİPİ YENİ YOL YAPIMI İŞİ (19 Şubat 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. BOLU 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/12 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (18 Şubat 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 3. İCRA DAİRESİ 2011/26 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (03 Şubat 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (01 Şubat 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ KONUT, CAMİ VE TİCARET MERKEZİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI-TOKİ (30 Ocak 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ VİNÇ KİRALAMA BOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (30 Ocak 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR BOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (29 Ocak 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ YOLLARDA YATAY İŞARETLEME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (24 Ocak 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (21 Ocak 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ YOL YAPTIRILACAKTIR BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (20 Ocak 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ORMAN ÜRÜNLERİ İSTİF HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (17 Ocak 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ESKiŞEHiR, AFYONKARAHiSAR, BiLECiK, KÜTAHYA, KIRIKKALE, ÇORUM, BOLU, DÜZCE VE ÇANKIRI İLLERİNE BAĞLI MUHTELİF BELEDİYELERDE PARK YAPIM İŞİ / (14 Ocak 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (14 Ocak 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR (13 Ocak 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ UN VE RAZMOL (KEPEK) SATIN ALINACAKTIR MUDURNU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (13 Ocak 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ MUDURNU İLÇESİ BABAS KAPLICA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI (07 Ocak 2014)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ MAYİ KLOR (GAZ KLOR) VE SODYUM HİPOKLORİT (SIVI KLOR) BOLU BELEDİYESİ GEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (31 Aralık 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. BOLU 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/5 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (31 Aralık 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ KALORİFER YAKITI(4 NOLU FUEL OİL),BENZİN(95 OKTAN) VE MOTORİN ALIMI HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-GEREDE ESENTEPE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (27 Aralık 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARAÇLARI İLE BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, FİDANLIK ŞEFLİĞİ HİZMET ARAÇLARINA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (10000 LİTRE MOTORİN VE 300 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN) ALIMI (18 Aralık 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ DÜZELTME İLANI (16 Aralık 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ SPOR SALONU YAPTIRILACAKTIR (10 Aralık 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İHALE İLANI (09 Aralık 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ SOSYAL TESİS KÜTÜK EV BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (05 Aralık 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İHALE İLANI (03 Aralık 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ DSİ 53 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN 2014 YILINDA, İŞYERİNE VE İKAMETGAHLARINA TAŞINMASI HİZMET ALIMI İŞİ DSİ 53.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU (03 Aralık 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 38 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI- CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-KAP-AÇIK T TİPİ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (02 Aralık 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ARAÇ KİRALAMA-HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ- İZZET BAYSAL AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (29 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 12 AY SÜRE İLE 2 ADET ŞOFÖR HİZMET ALIMI İŞİ İHALE İLANI BOLU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (28 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (27 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ EKMEK, BÖREKLİK YUFKA VE YAŞ MAYA ALIMI YAPILACAKTIR-CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-KAP-AÇIK T TİPİ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (25 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İHALE İLANI - BOLU VALİLİĞİ Emniyet Müdürlüğü (22 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İLİMİZ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ VE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASININ 2 KİŞİ İLE GENEL TEMİZLİK HİZMETİ SATIN ALMA İŞİ BOLU İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (21 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR-KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (21 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI (16 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ÖZÜRLÜ BAKIM HİZMETİ SPASTİK ENGELLİLER REHABİLİTASYON MERKEZİ-SEMİHA SAKİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (14 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI (13 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR-EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI (12 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR BOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (11 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ MEFRUŞAT(TEKSTİL) MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ (08 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ KİMYEVİ GÜBRE SATIN ALINACAKTIR BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (04 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, FİDANLIK ŞEFLİĞİNDE TOPRAK HAFRİYAT İŞİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (01 Kasım 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ANTİFİRİZ,HİDROLİK YAĞ,GRES VE FREN HİDROLİĞİ (28 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (25 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR (25 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 1968-KRG-BET-005 ALBÜM NULI TUGAY KARARGAH VE KARARGAH BİNASI BAKIM VE ONARIM İŞİ 2'NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI (25 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ABANT TABİAT PARKINA BARİYER YAPIMI İŞİ ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLIĞI IX BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (24 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ÇOCUKLAR İÇİN OTOREFRAKTOMETRE CİHAZI VE KİT KARŞILIĞI TRPONİN CİHAZI BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ (14 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ LALE SOĞANI BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (11 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2200 AD ÇİT DİREĞİ, 220 AD PAYANDA DİREĞİ, 32 KM DİKENLİ TEL, 40 KG BAĞLAMA TELİ ALIMI İŞİ (11 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, GÖLYÜZÜ 3 VE 6 NOLU HİZMETEVLERİ İLE KARAMANLI MAHALLESİ HİZMETEVİ BAKIM ONARIM İNŞAATI İŞİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (09 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ KARTALKAYA J.KRK.K.LIĞINA (5) ARAÇLIK KAPALI GARAJ YAPIMI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BOLU) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI (05 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (04 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 2 KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI ELMA VE PORTAKAL ALIM İŞİ (03 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (03 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ISPANAK, PIRASA, KARNABAHAR, BEYAZ LAHANA VE KIRMIZI LAHANA 2 KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI (03 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ YUFKA 2 KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI BOLU (03 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. BOLU 3. İCRA DAİRESİ 2011/26 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (01 Ekim 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TEMİZLİK VE KALORİFER YAKMA HİZMETİ ALINACAKTIR POSTA TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) BOLU PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE TEKNİK BİRİMLER MÜDÜRLÜĞÜ (28 Eylül 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, DEMİRCİLER YAYLASI MERA ISLAHI YAPIM İŞİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (26 Eylül 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ MOBİL SAHNE SATIN ALINACAKTIR BOLU BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (23 Eylül 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MOTORİN SATIN ALINMASI, BOLU ÖZEL İDARESİ (21 Eylül 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARKE TAŞI VE BORDÜR DÖŞENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR (20 Eylül 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR BOLU ÖZEL İDARESİ (18 Eylül 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. MUDURNU İCRA DAİRESİ 2012/211 TLIMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (18 Eylül 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BASILI ESER ALINACAKTIR (16 Eylül 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İHALE İLANI BOLU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ (11 Eylül 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ GİŞE TAŞIT YOLU BETONLARI İLE HASARLI SANAT YAPILARININ ONARIMI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- 4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (09 Eylül 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BOLU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ VE GEREDE DEVLET HASTANESİ İÇİN NON-KONTAKT TONOMETRE/PAKİMETRE CİHAZI ALIMI (06 Eylül 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN ( İhale İlanı ) (04 Eylül 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ GEREDE SPOR SALONU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (29 Ağustos 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ AKARYAKIT ÜRUNÜ SATIN ALINACAKTIR ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (29 Ağustos 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 6183 SAYILI A.A.T.U.H.K. GEREĞİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2013/15(SATIŞ) (23 Ağustos 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, BOLU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ 2014 YILI 12 AYLIK FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMET ALIMI BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ (22 Ağustos 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI TIBBİ SARF MALZEMESİ (16 Ağustos 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 1968-KRG-BET 005 ALBÜM NU.LI TUGAY KARARGAH VE KARARGAH BİNASI BAKIM VE ONARIM İŞİ (16 Ağustos 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRMIZI RENK PARKE VE BORDÜR TAŞI BOYASI (14 Ağustos 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. MENGEN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/11 Satış TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (13 Ağustos 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 7 KALEM MEDİKAL GAZ ALIMI (06 Ağustos 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. BOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/1 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (06 Ağustos 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, YANGIN İLK MÜDAHALE EKİP BİNASI İKMALİ VE BÜYÜK ONARIM İNŞAATI YAPIM İŞİ.ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (05 Ağustos 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (29 Temmuz 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BOLU İL ÖZEL İDARESİ ( MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) (26 Temmuz 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMI (26 Temmuz 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİNİN İHTİYACI OLAN ELEKTRİK, ELEKTRONİK, SIHHI TESİSAT ( SICAK /SOĞUK) MALZEME ALIMI İŞİ BOLU İL ÖZEL İDARESİ (25 Temmuz 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDAN İLAN (24 Temmuz 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNA BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (19 Temmuz 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN İLK MÜDAHALE EKİP BİNASI İKMALİ VE BÜYÜK ONARIM İNŞAATI YAPIM İŞİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (19 Temmuz 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ —İLAN- ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR (14 Temmuz 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR (13 Temmuz 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. 1. İCRA DAİRESİ 2012/4421 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (10 Temmuz 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU VALİLİĞİ / İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (05 Temmuz 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ İŞLETMECİLİĞİNİN İŞLETMESİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI (05 Temmuz 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ İŞLETMECİLİĞİNİN İŞLETMESİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI (02 Temmuz 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TABİAT PARKI GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI DÜZENLEME VE ALT YAPI İŞİ YAPILACAKTIR ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (01 Temmuz 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR (28 Haziran 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ KÜLTÜR YAYINLARI KİTAP BASIMI BOLU BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (26 Haziran 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜKBERK FİDANLIK ŞEFLİĞİ SUNDURMA TESİSİ İNŞAATI BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (25 Haziran 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TESPİT VE AMBALAJ MALZEMESİ 2'NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI (24 Haziran 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇELE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 240 KOD NOLU 'B' TİPİ ORMAN YENİ YOL YAPIM İŞİ (20 Haziran 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI LİSANS GÜNCELLEMESİ,LİSANS ARTIRIMI VE YAZILIM ALIMI (17 Haziran 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR (15 Haziran 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İHALE İLANI T.C. BOLU VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü (08 Haziran 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ONARIMI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (05 Haziran 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 2'NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR (05 Haziran 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ORMAN YANGINLARI İLK MÜDAHALE EKİBİ İŞÇİLİĞİ HİZMETİ ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ - BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (03 Haziran 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ GIDA SATIN ALINACAKTIR BOLU T TİPİ KAPALI VE ACIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (28 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ DÜZELTME İLANI BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (24 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. BOLU 2. İCRA DAİRESİ 2013/5 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI (23 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 2’NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR (21 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SARIMUSTA-AYIKAYA-KALE ŞEFLİKLERİ 049-426-131 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDA BÜYÜK ONARIM VE MOBİL KONKASÖR İLE ÜST YAPI MALZEMESİNİN KIRILARAK NAKLEDİLMESİ BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (20 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜZİKLİ,IŞIKLI VE DANSLI HAVUZ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR (17 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ .C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 21 KALEM TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI İHALE İLANI (15 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ÖZEL İDARESİ KIZGIN YAĞ KAZANI SATIN ALINACAKTIR (14 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK VE BİYOLOJİ LABORATUVARLARI CİHAZ ALIMI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI (13 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1450 ADET ÇİT DİREĞİ, 145 ADET PAYANDA DİREĞİ, 23,2 KM. DİKENLİ TEL VE 29 KG. BAĞLANTI TELİ (13 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ MAL ALIMI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (10 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İHALE İLANI (09 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PARK KÜPTAŞ YOL YAPIMI YAPTIRILACAKTIR (08 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İHALE İLANI (07 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İ L A N T.C. GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (06 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. BOLU 2. İCRA DAİRESİ 2013/14 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI (02 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. BOLU 3.İCRA DAİRESİ 2012/6371 ESAS (01 Mayıs 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İLAN BOLU DEFTERDARLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI (29 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAHÇELİEVLER, KÜLTÜR, 80.YIL, KARAÇAYIR VE KALICI KONUTLAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ (26 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ MUZ 2'NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI (25 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ KARPUZ VE ÜZÜM 2'NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI (25 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEBEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SEBEN YANGIN İLK MÜDAHALE EKİP BİNASI İKMAL VE BÜYÜK ONARIM İNŞAATI (25 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TAŞOLUK KANAL ÜSTÜ TERMAL SONDAJ VE KARACASU TERMAL SONDAJ İŞİ YAPTIRILACAKTIR BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MAD.İNS.ORM.ÜR. SAN VE TİC.A.S. (24 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 1982-LOJ-BET-155 ALBÜM NU.LI YENER-YURDUMGÜZEL APT. MUTFAK BAKIM VE ONARIM İŞİ 2'NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI (22 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İLAN BOLU DEFTERDARLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI (22 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) 2 KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI (19 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İHALE İLANI KAVUN, KİRAZ VE MALTA ERİĞİ2 KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI (19 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İLAN ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR (15 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 2 KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI 1976-LOJ-BET-076 ALBÜM NU.LI AKIN-DEMİRBAĞ APT. (20 DAİRELİ) ÇATI BAKIM VE ONARIM İŞİ (11 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU İL ÖZEL İDARESİ İl Encümen Başkanlığından (İhale İlanı) (10 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. BOLU 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2012/7 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (09 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU İL ÖZEL İDARESİ İl Encümen Başkanlığından (İhale İlanı) (04 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ MUDURNU BELEDİYESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ GIDA SATIN ALINACAKTIR (01 Nisan 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. MENGEN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2012/2 Satış TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (30 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN MUHTELİF KİLOMETRELERDE YATAY İŞARETLEME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR (25 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI (21 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STREÇ FİLM (PALET STRECİ) (18 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C.BOLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2012/13 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI (15 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR (15 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK OYUN GRUPLARI, AÇIK ALAN EGZERSİZ ALETLERİ VE PARK TEFRİŞ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR (14 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. BOLU İDARESİ 1. İCRA DAİRESİ 2012/6120 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI (14 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BAZALT VE GRANİT KÜP TAŞI (12 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ LARVA VE UÇKUN İLACI (11 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR DÖŞENMESİ YAPTIRILACAKTIR (11 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ SPASTİK ÖZÜRLÜLER REHABİLİTASYON MERKEZİ-SEMİHA ŞAKİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK ÇOCUK BEZİ VE HASTA ALT BEZİ (08 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KALE VE ÇELE ŞEFLİKLERİ DAHİLİNDEKİ YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YOLUNDA KULLANILMAK ÜZERE Ø800MM VE Ø600MM ÇAPLARINDA KORİGE BORULAR İLE BUNLARA AİT BİRLEŞİM ELEMANLARI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (07 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON LASTİĞİ ALIMI (06 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DUYURU (05 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK EKMEK SATIN ALINACAKTIR (04 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. MUDURNU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (02 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN (01 Mart 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU İLÇELERİ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONUNDA GÖREVLİ PERSONELE YEMEK HİZMETİ ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (27 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ ATATÜRK ORMAN PARKI GÜRZAP YILMAZ ÇOK AMAÇLI SALONU KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI (27 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT YOLLARIN LOKAL OLARAK TAMİRİ YAPTIRILACAKTIR (26 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GERÇEK ZAMANLI UZAKTAN ATIK SU İZLEME SİSTEMİ KURULUMU ALIM İŞİ (25 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ ATATÜRK ORMAN PARKI GÜRZAP YILMAZ ÇOK AMAÇLI SALONU KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI (23 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BETON BORDÜR VE SU OLUĞU SATIN ALINACAKTIR (15 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR (13 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2 KALEM AKARYAKIT ALIM İŞİ (13 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BİNA ISI YALITM İŞİ YAPTIRILACAKTIR BOLU İL ÖZEL İDARESİ (09 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KARAÇAYIR MAHALLESİ SOSYAL TESİS İŞ ALIMI (08 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU VALİLİĞİ Emniyet Müdürlüğü (08 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C.BOLU1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2012/17 Satış TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI (06 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMI (05 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. BOLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2012/17 Satış TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI (05 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 6183 SAYILI A.A.T.U.H.K. GEREĞİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2012/24 (SATIŞ) (01 Şubat 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2 GRUP TIBBİ CİHAZ ALIM İŞİ (29 Ocak 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ BOLU KADIN KONUK EVİ 4 KİŞİLİK ÖZEL GÜVENLİK (ASGARİ ÜCRETİN %40 FAZLASI) (26 Ocak 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 15 KISIM KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI İHALE İLANI (25 Ocak 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ÜRÜNLERİ İSTİF YAPIM HİZMETİ (24 Ocak 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR TAMİRATI YAPTIRILACAKTIR (23 Ocak 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü KADIN KONUK EVİ TEMİZLİK VE KALORİFERCİ HİZMET ALIMI (15 Ocak 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İHALE İLANI (09 Ocak 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GIDA SATIN ALINACAKTIR (09 Ocak 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR (03 Ocak 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İHALE İLANI (03 Ocak 2013)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ AHŞAP ÇARDAK, BANK VE PİKNİK MASALARI SATIN ALINACAKTIR (31 Aralık 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C.BOLU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2012/12 Satış Taşınmazın; (21 Aralık 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN (İhale İlanı) (14 Aralık 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ İDARE BİNASI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ (13 Aralık 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ Bolu İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği KÖMÜR SATIN ALINCAKTIR (13 Aralık 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ VE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARININ 2 SİLAHLI 2 SİLAHSIZ TOPLAM 4 KİŞİ İLE ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ SATIN ALMA İŞİ. (11 Aralık 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ MUDURNU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BORDÜR VE KİLİT PARKE YAPTIRILACAKTIR (08 Aralık 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ Spastik Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi-Semiha Şakir KALORİFER YAKITI 4 NOLU VE MOTORİN (07 Aralık 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR (04 Aralık 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTKUR BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE MERKEZ YURTLARI 2013 YILI PERSONEL TAŞIMACILIĞI ALIM İŞİ (03 Aralık 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR (30 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 2'NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI YOĞURT ALIM İŞİ (29 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 2'NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI MUZ ALIM İŞİ (29 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYEMİZE AİT 6 MAHALLEDE İMAR UYGULAMASI ALIM İŞİ (27 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR (23 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu Bolu İl Müdürlüğü 2 adet şoförlü araç kiralama hizmeti alımı (23 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ DSİ 53. Şube Müdürlüğü BOLU DSİ 53.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN 2013 YILINDA, İŞYERİNE VE İKAMETGÂHLARINA TAŞINMASI (22 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ SGK BOLU İL MÜDÜRLÜĞÜ 10000 LT MOTORİN(DİĞER)AKARYAKIT ALIM İHALESİ (22 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Hizmeti alımı (15 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 2'NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI BUHAR JENERATÖRÜ ALIM İŞİ (14 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU DİYANET EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ İŞİ (14 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ VETERİNER İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN BARINAĞI BAKIM VE İŞLETİLMESİ İLE SAHİPSİZ HAYVAN YAKALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR (12 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ARAÇ KİRALAMA İŞİ Huzurevi Müdürlüğü-İzzet Baysal (09 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 2'NCİ KOMANDO TUGAYI USKUMRU (09 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 2'NCİ KOMANDO TUGAYI SÜT 1/1 L.LIK (09 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ KENT TEMİZLİĞİ, ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ÇOP TOPLAMA-TAŞIMA VE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İŞİ (08 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. MERKEZ / BOLU 1. İCRA DAİRESİ 2012/3893 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI (07 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ Devlet Hastanesi -İzzet Baysal Bolu KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR (06 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ KARIŞIK TURŞU 2'nci KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI BOLU (06 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ DEVLET ORMAN İŞLETMESİ BOLU MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR (03 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 2'İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA İŞİ (02 Kasım 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ DİYALİZ MALZEMESİ SATIN ALMA İŞİ (31 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İLAÇLAMA MAKİNESİ BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (30 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı YÜKSEK BASINÇ SIVI KROMATOGRAFİ CİHAZI (HPLC) ALIMI İŞİ (24 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Ankara PİKNİK ALANI VE PANEL ÇİT YAPTIRILACAKTIR (24 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TIBBI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ İHALE İLANI (22 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİS VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR (19 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ Devlet Hastanesi -İzzet Baysal Bolu 2013 YILI İÇİN 3 KISIM ASANSÖR BAKIM-ONARIM HİZMET ALIM İHALESİ (17 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ SGK BOLU İL MÜDÜRLÜĞÜ 3 ADET 0-1 YAŞ 1248-1600 CC DİZEL MOTOR VE EN AZ % 50 YERLİ MENŞEİ SEDAN OTOMOBİL KİRALAMA İŞİ (16 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 2'NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI LİMON, MARUL, MAYDANOZ, HAVUÇ VE TURP ALIMI İŞİ (16 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞI (16 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 2'NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI PATATES, KURU SOĞAN VE SARIMSAK (16 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ Toplum Merkezi Müdürlüğü-Karaçayır PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI TEMİZLİK İŞİ (13 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ TOPLUM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ – KARAÇAYIR ARAÇ KİRALAMA İŞİ (12 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ Toplum Merkezi Müdürlüğü-Karaçayır PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI TEMİZLİK İŞİ (11 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İzzet Bavsal Devlet Hastanesi TEKNİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR (11 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ ÇOK AMAÇLI TİYATRO SALONU ÇATI ONARIM İŞİ (08 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ GÖYNÜK / BOLU İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI (03 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU İZZET BAYSAL RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİNDEN TAŞINMAZ MAL KİRALAMA (02 Ekim 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ AÇIK ARTIRMA İLANI (29 Eylül 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU İZZET BAYSAL RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİNDEN TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI (28 Eylül 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ 2NCİ KOMDANDO TUGAY KOMUTANLIĞI FIRIN MAKİNELERİ (28 Eylül 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Demirbaş malzeme alımı (27 Eylül 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. Bolu Belediyesi uhdesinde bulunan idari şartname ekinde belirtilen 22 adet sokağın otopark alanlarının açık otopark olarak işletme hakkı ihalesi (26 Eylül 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. MERKEZ / BOLU 2. İCRA DAİRESİ 2012/110 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI (26 Eylül 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAMMADDE HAZIRLANMASI, YÜKLENMESİ VE NAKLEDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR (24 Eylül 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ T.C. Bolu Belediyesi uhdesinde bulunan idari şartname ekinde belirtilen 22 adet sokağın otopark alanlarının açık otopark olarak işletme hakkı ihalesi (20 Eylül 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi KALORİFER KÖMÜRÜ ALIMI (17 Eylül 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 4500 kg (5325.44 lt) Mazot alımı işi (07 Eylül 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İl Sağlık Müdürlüğü MOTORİN EURO DİZEL (MOTORİN DİĞER) (06 Eylül 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İl Sağlık Müdürlüğü TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR (05 Eylül 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI Bolu İl Jandarma Komutanlığı BOLU İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA AİT C VE D BLOK LOJMANLARIN DIŞ CEPHE BOYA VE ONARIM İŞİ (01 Eylül 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇAKMAKLAR TOPLU KORUMA EKİP BİNASI BÜYÜK ONARIM İNŞAATI (29 Ağustos 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖLYÜZÜ SİTESİ 7-8-9-10 NOLU BLOKLARA CAM BALKON SİSTEMİ YAPILMASI (28 Ağustos 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MEKANİK TESİSAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR (27 Ağustos 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU İl ÖZEL İDARESİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ BOLU AFAD HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ (17 Ağustos 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ Bolu İli Gerede İlçesi Orman İşletme (17 Ağustos 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR (16 Ağustos 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖLYÜZÜ SİTESİ 9-11 NOLU BLOKLARIN DIŞ CEPHESİNİN XPS KÖPÜK İLE KAPLANARAK DIŞ CEPHE ISI YALITIMININ YAPILMASI (14 Ağustos 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BETON BORDÜR TAŞI VE BETON SU OLUĞU TAŞI SATIN ALINACAKTIR (10 Ağustos 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELDİYESİ KARAÇAYIR PARKI RESTORANIN KİRAYA VERİLMESİNE AİT
İHALE İLANI
(10 Ağustos 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ KAMULAŞTIRMA İLANI (09 Ağustos 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2012/1 Satış TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (08 Ağustos 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖLYÜZÜ SİTESİ 8-12 NOLU BLOKLARIN DIŞ CEPHESİNİN XPS KÖPÜKLE MANTOLAMA YÖNTEMİ İLE ISI YALITIMININ YAPILMASI (07 Ağustos 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU BELDİYESİ KARAÇAYIR PARKI RESTORANIN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI (06 Ağustos 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO. 2012/200 (03 Ağustos 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ YAZLIK KIYAFET VE AYAKKABI BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ (23 Mayıs 2012)

    Diğer Resmi İlanlar:

   ▪ SANAT YAPILARINDA BAKIM ONARIM YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (17 Mart 2012)

 


Tüm İlanlar

Bolu Resmi İlanlar
 
 Sümer Eczanesi:
 Tabaklar Mh. Cumhuriyet Cad. 76/10 BOLU Tel:(0 374) 2159238
 Özgür Eczanesi :
 Kültür Mah. Şehitler cad. No:23/C BOLU Tel:(0 374) 2705049
 
Email:
bilgi (@) bolugundem.com   Telefon: (0374) 215 05 72
 

 

 

Tasarım: EvrenKENT

© 2003-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Bolu GÜNDEM Gazetesi.
Bolu Gündem Gazetecilik, Matb. ve Reklam Tic. Ltd. Şti. www.bolugundem.com 

Site Yönetimi  -  Mail Yönetimi