• BIST 101.849
  • Altın 259,118
  • Dolar 5,6360
  • Euro 6,3235
  • Bolu 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C

KENTSEL DÖNÜŞÜM !

N. Gürkan Yetkin

 Bir sabah uyandık ve Bolu “Kentsel Dönüşüm” ifadesi ile tanıştı. Öncelikle, Bolumuzun en eski yerleşim yerleri olan, yaşlı ve mülkiyet sorunlu mahallelere çözüm aramak yerine, mevcut sanayi sitesinin şehir merkezi dışına çıkarılması ve taşınması ile gündeme gelen konu, halen belirsizliğini korumakta, bağlı oldukları sivil toplum örgütlerinden de destek bulamayan esnaf kaderine boyun eğerek ilgili idareden günlük gelen kararlara uyarak günü kurtarmaya çalışmaktadır.

Mevcut şehirlerin, modernizasyonu hedef alınarak, bu anlamda çalışma yürütecek belediyelerin önünü açmak için hazırlanmış olan ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73.maddesi ile yasal boyut kazanan kentsel dönüşüm meselesini açmak gerekirse ayrı bir konu başlığı çerçevesinde yaymak dileğindeyim.
Niyet ne kadar halis olursa olsun, niyeti dile getirmekte 2004 ten bu yana problem yaşayan Bolu Belediyesi'nin “kentsel dönüşüm” ifadesini kullanabilmesi dahi büyük bir cesaret örneğidir aslında! Güzel ve küçük şehrimizin kangrene dönüşmüş sorunlarının bir hamlede çözümüdür aslında bu yaklaşım!

Daha da ileriye götürürsek tek başına iktidarda olan bir partiye bağlı seçilmişlerin oluşturduğu Bolu Belediyesi ve Meclisi tarihi bir dönemeçtedir aslında!
Şehri çok daha ilerilere taşımak, sorunsuz ve modern bir şablona oturtmak için ya tam anlamıyla kararlı bir biçimde, teknik adamların oluşturduğu sivil toplum örgütlerinin de desteği ile bu önemli adımı atarlar, ya da kentsel dönüşümün gerçek manada anlamını dahi kavrayamadan, halkın isteklerini hiçe sayarak ellerine ve yüzlerine bulaştırırlar!
İşte şehir, tam anlamıyla bu halde, kaderini belirlemektedir.

Bu yaşanan sürecin bu denli sancılı olması ise sadece ve sadece bilgi eksikliği ve kirliliğinden kaynaklanmaktadır.
Kentsel dönüşümün sorunsuz bir biçimde sonuçlanabilmesi, hayal edilen şehrin görüntüsü ile alakalıdır.
Yani meseleye öncelikle bir vizyon çizerek başlamak durumundadır konunun yetkililer!
Bu vizyonu sözle değil teknolojinin imkan tanıdığı en ileri düzeydeki görsellerle desteklemelidir!
Özne Bolu olduğunda, Kentsel dönüşüm fikri, ayrı bir heyecan verir her daim bana!
Belediye Başkanıyla, meclisiyle ,Mimarlar odası ve diğer meslek odalarının tamamıyla,Sanayi örgütlenmeleri ve üniversitesi ile ,en önemlisi halkı ile bütünleşerek bu günden başlayarak yola çıkıldığında gelinecek noktanın muhteşemliğini hayal eder dururum.

Konu hakkında bilgi sahibi olanlarla da 2004 den bu yana tartışır ve kaybedilen zamana acırım!
Sayın Belediye Başkanımıza belki de tek kızdığım noktadır bu kayıp!
Bugün büyük şehirlerimizde gördüğümüz başarılı uygulamalar ve devam eden projelerin büyüklüğünü sizlerde inceleseniz, bir çok projenin Bolu'nun tamamını kapsayacak büyüklükte olduğunu ve bunun başarılabildiğini sizlerde görmüş olursunuz!
Böyle bir projeyi tanımlarken kullanırım işte ben “devasa” tamlamasını!
Bu devasa projenin hiç kimsenin aklına gelmeyecek kahramanlarından biri kim olabilir?
Bu şehrin kaderini değiştirecek derecedeki öneme sahip bu projeye destek sağlayabilecek en önemli kurum olan TOKİ'nin eski başkanı, bu gün Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Sayın Erdoğan Bayraktar ile akrabalığı bulunan Bolu Sevdalısı kimdir?
Sayın Yılmaz Becikoğlu dersem, bu detayı bilmeyen bir çok kişinin ağzı açık kalır herhalde!

Kısaca söylemeye çalıştığım şey :
Un var!
Şeker var!
Yağ var!
Helvayı karacak biri var!
Helva yapmaya niyetli olan yok!
ilgi gösteren bundan sonrasını okur!
Burası Bolu!
Olsa da olu!
Olmasa da olu! Diyenler okumaz!
Dinde zorlama yoktur velhasıl kelam !

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı

Madde 73- (Değişik: 17/6/2010-5998/1 md.)

Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.
…
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan gayrimenkul sahipleri ve belediye tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili vergi, resim ve harçların dörtte biri alınır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında hakları verilir. 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz ve ağaç bedelleri verilir veya belediye imkanları ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında arsa veya konut satışı yapılabilir. Bu kapsamda bulunanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle konut satışı da yapılabilir. Enkaz ve ağaç bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup edilir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde belediyelere ait gayrimenkuller ile belediyelerin anlaşma sağladığı veya kamulaştırdıkları gayrimenkuller üzerindeki inşaatların tamamı belediyeler tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediye ile anlaşma yapmayan veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkul sahiplerinden proje alanında kendilerine 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre ayrı ada ve parselde imar hakkı verilmemiş olanlar kamulaştırmasız el atma davası açabilir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapılacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları, proje ortak gideri sayılır. Belediyelere ait inşaatların proje ortak giderleri belediyeler tarafından karşılanır. Kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahipleri ile kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında proje ortak giderlerine katılmak zorundadır. Proje ortak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı, yapılan binalara yapı kullanma izni verilemez; su, doğalgaz ve elektrik bağlanamaz.

Dönüşüm alanı sınırı kesinleştiği tarihte, bu sınırlar içindeki gayrimenkullerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere tapu sicil müdürlüğüne, paftasında gösterilmek üzere kadastro müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu gayrimenkullerin kaydında meydana gelen değişiklikler belediyeye bildirilir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; ifraz, tevhit, sınırlı ayni hak tesisi ve terkini, cins değişikliği ve yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler belediyenin izni ile yapılır. Bu yerlerde devam eden inşaatlardan projeye uygunluğu belediye tarafından kabul edilenler dışındaki diğer inşaatlar beş yıl süreyle durdurulur. Bu sürenin sonunda durdurma kararının devam edip etmeyeceğine belediye tarafından karar verilir. Toplam durdurma süresi on yılı geçemez.

Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerlerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulanması sırasında, tapu kayıtlarında mülkiyet hanesi açık olan veya ayni hakları davalı olan taşınmazlar doğrudan kamulaştırılarak bedelleri mahkemece tayin edilen bankaya belli olacak hak sahipleri adına bloke edilir. Belediye kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulama alanında bulunan taşınmazların kamulaştırılması sırasında veraset ilamı çıkarmaya veya tapudaki kayıt malikine göre işlem yapmaya yetkilidir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamındaki işler, kamu idareleriyle 75 inci madde çerçevesinde ortak hizmet projeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Bu Kanunun konusu ile ilgili hususlarda Başbakanlık Toplu Konut İdaresine 2985 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen yetkiler saklıdır.

09.04.2012

Bu yazı toplam 1664 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 215 05 52 | Haber Yazılımı: CM Bilişim