• BIST 94.158
  • Altın 257,363
  • Dolar 5,7769
  • Euro 6,5197
  • Bolu 17 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C

“Köylü milletin efendisidir!”

N. Gürkan Yetkin

Evet değerli okurlarım, köylü milletin efendisidir! Bir çok siyasi seçim zamanlarında köylere koşar. Neler yapacaklarını anlatırlar. Köylü efendilik ve misafirperverlik çerçevesinde kendilerini dinler. Efendiliğini bozmadan oy kullanır! Sonra efendi efendi siyasilerin kendilerine verdikleri sözleri tutmasını bekler! Bu bekleme bir dahaki seçim sürecine kadar devam eder! Asla efendiliğini bozmayan köylüler, yeni seçim döneminde yine siyasileri efendilik içersinde karşılar! Bu kısır döngü yıllardır aynı şekilde sürer gider!

Bugün Bolu ve ilçelerinde köylerde yaşayan kimilerinin efendi gördüğü, kimilerinin ise “çarıklı” diye “cahil” diye hakir gördüğü köylülerimizin en temel sorunları yapıları ile alakalıdır. Tasarruflarında bulunan arazilerin bir çoğu babadan miras yolu ile kalma olduğundan ya çok hisselidir ya da arazisinde mevcut bir iki yapı bulunmaktadır.

Oğlu evlenecektir ya da mevcut evi ihtiyacını karşılamamaktadır. Bu durumda yeni bir yapı yapmak ister. Bolu köylüsü gerçekten de efendidir. Kaçak yapı yapmaktan, devletle karşı karşıya gelmekten çekinir. Sorar soruşturur. Yakın geçmişe kadar yolu Bayındırlık İl Müdürlüğü'ne başvururdu.

Köy muhtarından almış olduğu ikametgah kağıdını ve tapusunu ibraz eder, gelir durumu müsait değilse hem izin hem de yapacağı ev nizami olsun diye proje yardımı isterdi. Bolu Bayındırlık Müdürlüğü bu talepleri karşılamak için çeşitli ebatlarda, teknik şartlara uygun uygulama projeleri hazırlattığından, çok ucuz bir maliyetle (kopyalama bedeli karşılığında) ihtiyaç duyan köylüye bu desteği verirdi.

Köylerin sağlıklı yapılaşması için zaman zaman köyleri gezer. Köylülere teknik bilgi verir. Verdiği hizmetleri anlatır. Köylü vatandaşlarımızın fen ve sağlık kurallarına uygun yapılarda yaşaması için gerekli tedbirleri alırdı. Tüm bu işlemler 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 .maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği gereğince yapılırdı.

3194 sayılı İMAR KANUNU Madde 27

“RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR VE UYACAKLARI ESASLAR:

Madde 27 - Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için inşaat ve iskan ruhsatı aranmaz. Ancak yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekir.”

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ (*)

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: : 2 Kasım 1985 - Sayı: 18916 (1. Mükerrer)

(*) Yönetmeliğin "BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE VE DIŞINDA PLANI BULUNMAYAN ALANLARDA UYGULANACAK İMAR YÖNETMELİĞİ" olan ismi 30.6.2001 tarih ve 24448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle "PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ" olarak değiştirilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti.

Madde 43- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 2.9.1999 - 23804) Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılır, il idare kurulunca onaylanır.

Aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti yapılamaz.

Köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve civarı tespiti, köy yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır.

Köy ve mezralar ile civarının yerleşik alan tespiti bir defaya mahsus olmak üzere yapılır, bu sınırlar genişletilemez ve genişletilmesine dönük olarak birleştirilemez.

Madde 44- (Değişik - R.G.: 2.9.1999 - 23804) İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Çıkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz.

Madde 45- (Değişik - R.G.: 2.9.1999 - 23804) Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında yapılacak ifraz işlemlerinde parsel genişlikleri (15.00) m.den, parsel derinlikleri de (20.00) m.den az olamaz. İfraz suretiyle en fazla beş adet parsel elde edilir, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapılamaz.

Bina Cephe ve İstikametleri

Madde 46 - Bina cephe ve istikametlerinin, köy ve mezraların mevcut teşekkülü esas alınarak tayin ve tesbitine Köy İhtiyar Heyeti yetkilidir.

Komşu Mesafeleri

Madde 47 - Komşu mesafeleri, civarın yapı düzeni ve karakterine, yapılacak binaların münferit konut veya tarımsal işletme birimi (ahır, samanlık, arabalık v.b.) oluşuna göre Köy İhtiyar Heyeti yetkilidir.

Komşu Mesafeleri

Madde 47 - Komşu mesafeleri, civarın yapı düzeni ve karakterine, yapılacak binaların münferit konut veya tarımsal işletme birimi (ahır, samanlık, arabalık v.b.) oluşuna göre Köy İhtiyar Heyeti tarafından takdir ve tayin olunur.

…

Madde 49 - Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikçe yeni yapı ve ilave yapı yapılmasına izin verilmez.

Madde 50- (Değişik - R.G.: 2.9.1999 - 23804) İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz. Ancak, bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir.

Madde 51- (Değişik - R.G.: 2.9.1999 - 23804) Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı %40 ı geçemez.

Madde 52 - Köy ve mezraların yerleşik alanlarında 2 kat (6.50) m. den fazla katlı bina yapılamaz. Meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamaz.….

Madde 57- (Değişik - R.G.: 2.9.1999 - 23804) Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır.

İnşa edilen yapının fen ve sağlık kurallarına uygunluğu İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre valiliklerce belirlenir.

Valilikler, talep halinde köy yerleşik alanlarında yapılacak yapılar için, yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun olarak üretilmiş projeleri temin edebilirler.

Madde 58- (Değişik - R.G.: 2.9.1999 - 23804) 57'nci maddede sayılanlar dışında kalan yapılar ile köy nüfusuna kayıtlı olmayan, köyde sürekli oturmayanlar ve köy nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte köyde sürekli oturmayanlar tarafından yapılacak tüm yapılar, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabidir. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni valiliklerce düzenlenir. Bu kapsamda kalan yapılarda ruhsat, proje, fenni mesuliyet ve sürveyanlık hizmetleri hakkında 3030 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulur.

Bu gün bu yetkiler İl özel idaresinde toplanmıştır. Gerekli donanım eksikliği göz ardı edilerek yapılan bu ani değişiklik, kanun ve yönetmelik uygulayıcılarını da hazırlıksız yapıldığından, konuyu iyi bilen Bayındırlık Müdürlüğü teknik elemanları yerine, konuyla meslek hayatı boyunca alakalı işlerde çalışmamış kişilere bırakılan bu işler, sorunların çözümü yerine sorunların daha da büyümesine sebep olmuştur.

Milletin efendisi köylülerimiz kendi arazilerine bir yapı yapmak istediklerinde Kanun gereği ruhsata tabi olmayan bu yapılar için özel idare, mimarlar ve mühendisler odasından onaylı projeler istemekte, şikayet durumlarında bu tür yapıları ruhsatsız diye mühürlemeye kalkmaktadır!

“Bolu'nun geleceği turizmde!” diyen ve Bolu'muza turizm teşviği getirmeye çalışan siyasilere inat, turistlik tesisler çeşitli mevzuat bahaneleri mühürlenmektedir!

Köylerde bulunan ve bir çoğu verilen teşviklerle yapılmış olan kümesler ruhsatsız olduğu için mühürlenmekte, onarım ruhsatı ile bir şekilde çözüme kavuşturulmuş bu tür yapıların ruhsatları iptal edilmek için uğraşılmaktadır.

Ancak iş, ruhsatsız veya ruhsat alması kanunen mümkün olmayan kamu binalarına geldiğinde aynı tutum gözlenmemektedir.

ÖRNEK Mİ?

Bu gün halen faal olan ve kartpostlara konu olan Gölcük evi vb. yapılar 3621 sayılı Kıyı Kanununa aykırı yapılardır!

KIYI KANUNU

Kanun Numarası: 3621

Kabul Tarihi: 04/04/1990

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/04/1990

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20495

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1 - Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

KAPSAM

Madde 2 - Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göller ve akarsu kıyıları ile deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerine ait düzenlemeleri ve bu yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve şartlarına ait esasları kapsar.

…..GENEL ESASLAR

Madde 5 - Kıyılar ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır,

Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.

Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.

Ek: (01/07/1992 - 3830/2 md.) Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir.

…

Sorunların çözümü için elini değil başını taşın altına koyan değerli bürokratlar, kullandıkları insiyatifler yüzünden soruşturma geçirirler, kimi emekliliğe zorlanırsa!

İş bilmez kapasaplar ortada ne et, ne de masat bırakmazlarsa!

Çözüm adına yetki ile donatılanlar, mevcut sorunları çözmek yerine sorunları daha da büyütürlerse! Bu sorunları görüp dile getirenlere, sesini kesmek adına zulüm ve gözdağı başlarsa!

Jakoben bürokrasiden şikayet edenler, yanı başlarındaki minik jakobenleri göremezden gelirlerse!

Başta “Nasıl olsa bunlar her durumda efendi!” dediğiniz köylüler olmak üzere herkes çileden çıkar benden söylemesi!

09.07.2009

Bu yazı toplam 1380 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 215 05 52 | Haber Yazılımı: CM Bilişim