Ev, Arsa, Arazi himmetine karşılık tespih hediye

Ev, Arsa, Arazi himmetine karşılık tespih hediye

Terör örgütüne yüksek miktarda himmet veren veya önemli yerlerdeki arazi, ev, arsa veya emlakını örgüte kaptıranlar, Fetullah Gülen tarafından gönderildiği iddia edilen kitap, tespih, seccade, Kuran-ı Kerim ile ödüllendirildiği hazırlanan iddianamede tüm

Yazı dizimizin 15’ncisi büyük bir heyecan ve endişeyle okuyacaksınız. İşte o yazı dizimizin devamı.

Harcama Yerleri; Himmet olarak toplanan para zimmete geçirilerek;

(a-) Şüpheli Fetullah Gülen'in bütün akraba çevresinin bu paralarla zenginleştiği, kutsal hoca payının kitap telif ücreti olarak sisteme sokulup yurt dışına gönderildiği ve akrabalarına servet olarak verildiği,

(b-) Emsalleri geçim sıkıntısı çekerken örgütün parasıyla en zengin kişilerden daha şatafatlı • hayat yaşayanlar olduğu,

(c-) Himmet olarak toplanan para ile örgüt liderinin yurt dışında krallar gibi malikanelerde masraflarını bu yolla karşıladığı,

(d-) Yurt dışına kaçan örgüt üyelerinin ve yöneticilerinin toplanan himmetlerle geçindikleri,

(e-) Yurt dışındaki lobi faaliyeti yürüten kuruluşlara himmetten ayrılan paraların verilip, Türkiye Devletinin, hükümetinin ve takip ettiği politikanın, devlet adamlarının kötülenmesi için ödemeler yapıldığı,

(f-) ABD ülkesindeki seçimlerde tutulan tarafa göre seçim yatırımı yapıldığı,

(g-) Lobilere, ülkemiz aleyhine yayın yapan kuruluşlara, gayrı meşru yerlere harcanması da

himmetin toplanma gayesine uygun sarf edilmediğini göstermektedir.

Himmet olarak toplanan paranın hayır amacı dışında kullanıldığı, ödeme yapan kişilerin bu

şekilde aldatıldığı, himmet toplamanın haksız, dine, ahlaka ve hukuka aykırı olduğu açıktır.

Himmet, hem örgüt içindeki herkesten hem de asıl olarak örgüte sempati duyan kişilerden

toplanmaktadır. Bir bölgede mesela esnaftan himmet toplandığı gibi, işadamı ve sanayici gibi

zengin kesimden, de himmet toplanmaktadır. Örgüt üyesi olan kamu görevlisi herkesten her

ay ayrıca himmet toplanmaktadır.

 

Yüksek miktarda himmet veren veya önemli yerlerdeki arazi, ev, arsa veya emlakini örgüte kaptıranlar, Fetullah Gülen tarafından gönderildiği iddia edilen kitap, tespih, seccade, Kuran-ı Kerim ile ödüllendirilir. Fetullah Gülen rüyasında onun bu yaptığı işle ilgili övüldüğünü ileri sürer. Ayrıca o kişinin ölenlerine hatim indirildiği, dua edildiği gibi sözlerle malvarlığı elinden alınan kişiye sus payı verilir.

Kamu görevlisi olan örgüt üyelerinden ve sempatizanlarından himmet toplamak örgütün birlik bütünlüğünü sağlamak ve kişilerde aidiyet duygusu uyandırmak, örgütün her türlü malvarlığına kişilerin sahip çıkmasını sağlamak, kişilerde bilinç geliştirmeye hizmet etmektedir. Himmet verenler örgütün malları üzerinde sahiplik ve söz hakkı varmış gibi devlette mücadeleye itilmektedir. Gerçekte örgütün kamu ihaleleri, devlet teşvikleri, şirket gelirleri, işadamları, tüccar sanayiciden aldığı para tutarları yanında memur kesiminden aylık topladığı para devede kulak kabilinden ise de bunun devam ettirilmesindeki espri, gelir değil örgütlü hareket edebilmektir.

Örgüt, himmet toplamak için kaynağın legal-illegal olmasına bakmamaktadır. Öncelikle himmet alınan kişilerin bunu hangi kaynaktan elde ettikleri araştırılmamaktadır. Fuhuş, kumar, tefecilik yoluyla elde edilen paraya hizmet hareketi usulsüz dinlemelerle vakıf olup derhal soruşturmaya başlamakta, eğer fail himmet veriyorsa dinlemeler suç işlenmemiş gibi kapatılmakta, fail himmet vermeye yanaşmaz ise derhal organize bir şekilde varlığı silinmekte ve özel yetkili mahkemeler ve emniyet tedbirini almaktadır. Örgütün hiç bir ahlakî ilkeye dikkat etmeden topladığı himmet parası, hayır amacıyla değil kaynağı kirli bir kapital haline gelmiştir.

 

Himmet Türleri;

 

(a-) İşten himmet; Örgüt eğer bir kişiyi himayesine almışsa ve o kişinin verecek hiç bir şeyi de yoksa ondan iş himmeti talep eder. Bir ülkeye veya yurt okul dershane gibi bir yerin başında bedelsiz hizmet etmesini ister. Bu sürelidir. Üç beş yıl iş himmeti yapan kişi örgüte karşı mesuliyetini yerine getirmiş olur. Örgüt daha sonra bu kişiyi ücretli bir yerde istihdam eder. Kişinin hiç bir bedel alamadan çalışarak verdiği emeğe işten himmet denir. İşten himmeti yalnızca örgüte katılanlar verebilir. Örgütten olmayan bu himmete katılamaz.

(b-) Maldan Himmet; Örgütün kuruluş yıllarında daha çok uygulanan ama zamanla para himmetine çevrilen bir türdür. Himmet yapacak kişi, elindeki malın bir miktarını örgüte vermektedir. Özellikle örgüt yurtları, evlerine mal olarak yapılan yardımlar bunlardandır.

(c-) Para Himmeti; Örgütün kişilerden para olarak periyodik aldığı yardım türüdür. Esnaf, işadamı, tüccar, sanayici, gibi herkesten toplanan yardım eğer bedeli para ise bu gruba girmektedir. İşadamları bir ramazan günü o şehrin en gözde mekanında toplanarak çek ve senetler yazarak yüksek meblağlı bağışlarda bulunmaktadırlar. Görünüşte bir iftar yapılıyorken gerçekte birbiriyle yanşa sokulan işadamlarından para toplanmaktadır.

(d-) Mülk Himmeti; Kişilerin ev, arsa, arazi, gibi yerleri veya binayı karşılıksız bağışlaması suretiyle elde edilmesine de mülk himmeti denilmektedir. Örgütün kamulaştırması da denilebilir. Birçok yurt, okul, dershane binaları, bazı üniversitelerin yerleşke alanları bu şekilde verilen himmetlerle elde edilmiştir. Bazen kamuya ait arsa veya binalar da benzer şekilde örgüt tarafından himmet olarak alınmıştır. Kamu kaynakları himmet olarak özel hukuk tüzel kişilerine verilmemesi gerekirken ülkemizde kimi yerlerde bunu görmekte mümkündür. Kamuya ait mal, para veya arsa, örgüte bağış olarak verilmiştir. Örgüt mensubu kamu görevlileri, kamunun malını bir nevi çalarak örgüte kazandırmıştır. Örgütten olmayan kamu görevlileri ise örgüt imamlarının bu isteklerine karşı çıktığı zaman hedef haline getirilip cebre maruz kalmıştır.

(e-) Evlilik Himmeti: Örgütten olanların gerçekleştireceği bir himmet türüdür. Bu himmeti herkes değil yalnızca örgüt ideolojisini içine sindirebilenler yapabilir. Evlilik himmeti iki türlüdür. Örgüt, has tabakasını kendi içinden evlendirmektedir.Birinci himmet yolu abi ve ablanın seçtiği damat ve gelin adaylarının kaderine razı olup birlikte evlenmesidir. Bu evlendirmede kişilerin iradesi bulunmaz. Abi ve abanın belirlediği kişi birbiriyle evlenir. Örgüte bağlılığı arttırmak için bu tür bir evlilik teşvik edilmektedir. Bu bir himmet türüdür. Böyle bir evlilik yapan örgütten bir daha asla ayrılamaz. Fetullah Gülen örgütün üst yönetimini bu şekilde birbiriyle evlendirip üyeleri eşten bağlamıştır. İkinci bir evlilik himmeti ise kişinin belli bir süre evlenmeyerek örgütün verdiği işleri idare etmesine denmektedir. Bir ülkeye gönderilen kişi evlenmemekte ve verilen görevi tamamlayana kadar bekârlığa katlanmaktadır. Kişilerin evlenmeden hizmete devam etmesine de evlilikten himmet denilmektedir.

 

Para Himmetinin Sisteme Sokulması; Örgütün en önemli gelirlerinden birini himmet yoluyla toplanan bağışlar oluşturmaktadır. Bu paranın sisteme sokulması örgütün en çok zorlandığı alan olmuştur. Himmet paralarının sisteme sokulmasının aşamaları;

.

(a-)Örgütün önce himmet alacağı kişiyi hayır yapmaya inandırıp hazırlamaktadır. Kıvama ulaşan ve hayır yaptığına inandırılan kişiden himmet alındıktan sonra alman para veya malın" sahibi ile mülkiyet ilişkisi kesilmektedir. Para veya malı veren kişinin amacı tamamen temiz olup metafizik gerilim ortamında kandırıldığını anlamamaktadır.

(b-) Bağışlanan mal veya paranın mülkiyeti örgütün bir abisine veya şirketin mal varlığına aktarılmaktadır. Karşılıksız alınmış ve zahmeti olmayan mal veya para, hayır için alınmasına rağmen şirket ya da gerçek kişinin parası veya malı haline gelmektedir. Örgüt şirketleri mal veya parayı geliri gibi gösterip mal varlığına aktarmaktadır. Bu paranın karşılığında mal veya hizmet satmış gibi sisteme sokmaktadır. Himmet paralarının kar olarak en kolay gösterildiği sektörler, basın yayın, eğitim ve sağlık sektörleridir.

(c-) Şirket veya gerçek kişi bağış olarak aldığı hayır amacına sarf etmesi gereken para veya malı, örgütün şirket ya da gerçek kişinin şahsi mal varlığına ilave etmekte, okul, yurt, banka, bina, tesis bunlarla yapılmaktadır. Aslında ortaya konan şey bir şirket veya kişinin şahsi mülkiyeti olup hayır amacıyla yapılmış bir eser değildir.

 

Himmet Sisteminin Hiyerarşik Yapısı: Fetullah Gülen'in örgütü, tabanına ‘İlay-ı kelimetullah’ gayesi ile hareket edildiği, Türkiye ve Türk Coğrafyası başta olmak üzere ahlaklı toplum yetiştirme arzusunda olunduğu vurgusu yapılmakta ise de asıl amaç; Türkiye'de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını ele geçirmektir. Bunu başarabilmek için aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili bir siyasi ve ekonomik güç haline gelmek temel hedeftir. Bu hedefe ulaşmak için gerekli olan finans ise büyük oranda himmet gelirlerinden sağlanmıştır.

Örgütün malî yapısı, zaman içerisinde örgütlenmesine paralel olarak Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok' ülkesinden "gelir ve: gider kalemleri olan, son derece geniş bir ağ haline gelmiştir. Yapılanma zaman içerisinde profesyonelleşmiş, bünyesinde bankası, holdingleri, basın yayın kuruluşları, eğitim kurumlan, ticarî işletmeleri, hastaneleri, STK'ları vb. çok sayıda kurum ve kuruluşu olan, milyar dolarla ifade edilen gelir/gider rakamlarına ulaşan dev bir organizasyon haline gelmiştir.

Örgütün himmet yolu ile sağladığı gelirler genel olarak "mütevelli heyetleri" vasıtası ile toplanmaktadır. İl mütevelli heyetlerinin topladığı paralar çoğunlukla o ildeki ihtiyaçların giderilmesi için yerinde harcanmaktadır. Ancak her ilde toplanan paranın % 15flik kısmı ise Fetullah Gülen'e gönderilmektedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.