FETULLAH GÜLEN’İ KAİNAT İMAMI YAPMIŞLAR

FETULLAH GÜLEN’İ KAİNAT İMAMI YAPMIŞLAR

Fethullah Gülen hakkındaki iddialar serisi gündeme damgasını vurmaya devam ediyor.

ÖZEL HABER: Kasım ŞAHİN

Bolu’da FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan, Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılan subay ve astsubaylar için Başsavcı Mehmet Yurseven tarafından hazırlanan iddianamede terör örgütü lideri Fethullah Gülen hakkındaki iddialar serisi gündeme damgasını vurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta açıklanan ve 68 sayfadan oluşan iddianamenin 10, 11 ve 12’inci sayfalarında örgüt hiyerarşisi aşağıdaki gibi açıklandı;

Örgüt Hiyerarşisi

Örgüt, Fetullah Gülen'i kainat imamı olarak en üst noktaya koymakta, bu durum harici örgüt

içinde hiyerarşi genel olarak dikey ve yatay yapılanma olmak üzere oluşturulmuştur.

(1) Örgüt Önderliği veya Kainat İmamlığı

Örgütün bütünlüğü üzerinde tek hakim ve önder Fetullah Gülen olup örgüt içerisinde kainat imamı olarak görülmektedir. Yönetici, ilahi kıymet, muhterem, önder Fetullah Gülen, söyledikleri ve yazdıklarıyla bağlı değildir. Fetullah Gülen ilahi bir emir olarak kendini din, ahlak, hukuk kurallarıyla bağlı saymamaktadır. O, örgütünü ve kendini, devlet düzeninin içinde değil önünde ve üstünde görür. Söylediklerine aykırı hareket edebilir, onları değiştirebilir, her türlü yasağı kaldırabilir, yepyeni bir yasak getirebilir, daha da önemlisi kendini dini hükümleri değiştirebilir otorite olarak görmektedir.

Örgütü bilfiil ve bizzat idare eden Fetullah Gülen'dir. Diğer yöneticiler onun verdiği yetki ile onun adına görev yaparlar. Örgüt yukarıdan aşağıya doğru tekçi (monist) yapıda örgütlenmiştir. Örgütün kurucu ve baş önderi, "kainat imamı" "kutsal insan", "büyük efendi", "metafizik alemle ve öbür tarafla istişare etme özelliği olan", "Mehdi", "Mesih", "kutsal kişi", "muhterem", "hoca efendi", sıfatlarıyla ifade edilen şüpheli Fetullah Gülen'dir. Kainat imamlığı, örgütün her türlü işi ile ilgilenip üst karar veren temel ideolojik ve doktriner birimidir. Bütün işler örgütte kainat imamının talimatıyla yürümektedir. Örgüte kainat imamı her hafta sesini internet üzerinden duyurmaktadır. Örgütün kadrolarının topladığı bütün bilgi ve belgeler örgütü yöneten kişide toplanır.

 

Örgüt içinde Fetullah Gülen şu şekilde tanımlanmaktadır.

İnsanüstü bir varlık olarak görülmektedir. Bu insanüstü varlığın yarım bıraktığı yiyecek atığı veya suyu, içeceği bile olağanüstüdür. Örgüt üyeleri onun içtiği çay veya suyun artığını içmek-için-siraya girer .ve. ona .kutsiyet .atfederler. Üstün meziyetlerle bezenmiş, yaratılmış, kimseye benzemez kişilik, (Hitler, Stalin vb.), liderlik kültüdür.

O peygamberler, evliyalar ve diğer din büyükleriyle mana aleminde bulaşan ve görüşen onlarla istişare eden bir kimsedir. Ev ve yurtlardaki dini olduğu söylenen sohbetlerde işlenen önemli temalardan biri budur. Bir kimse bu temaya iman etmediği müddetçe gerçek bir üye olamaz yada onların ifadesiyle iman etmiş sayılmaz. Tam bir teslimiyet için bu gerçek olarak kabul edilmelidir.

Örgüt, üyelerine onu bir Mehdi, Mesih veya Muhterem olarak tanıtmaktadırlar. Mehdi ve Mesih ahir zamanda ortaya çıkacağına inanılan üstün vasıflı insanlardır. Muhterem ise onu aziz göstermek ve hatırı sayılan saygı duyulan bir kimse olarak topluma sunmak için son yıllarda sıkça kullandıkları bir ifadedir.

Gerçekte o ne mehdi, ne Mesih ve ne de muhteremdir. Kendisini iyi gizleyen bir terör örgütlenmesinin kurucusu ve yöneticisi iyi bir eğitim alamamış sıradan bir vaizden ibaret hiç bir insanüstü özelliği ve niteliği bulunmayan et ve kemikten ölümlü sıradan bir insandır. Örgüt üyelerinin inançlarının tersine ne kerameti ve nede olağanüstü bir kudreti vardır. Bütün bildiği ve keramet gibi gösterdiği, örgütün ona gizlice dinleyip sağladığı bilgilerden ibarettir. Dini çarpıtarak aktardığı bilgiler ise mantıksızdır ve günümüzün sorunlarını çözmekten uzaktır. Örgütü dışında hiç bir anlam ifade etmemektedir.

 

(2) Dikey Yapılanma - Yedi Katlı Piramit; Kainat imamı inancı ve yedi katlı piramidal yapılanma; İsmailiye Mezhebindenin ve köken olarak da Zerdüştlük Dininden alınmıştır. Zerdüştlük Dini ve ondan mülhem İsmaili Mezhebinde yedi kat gök gibi örgütlenmişlerdir, İsmailiye, sofilerini yedi dereceye ayırmıştır. Bu esasları aynen Fetullah Gülen de tatbik etmektedir. Gök ve uzayla Uzayla ilgilenen ve birçok okul veya şirket ismini buradan seçen örgüt, benzer bir yedi derece takıntısı ile hareket ederek, mensuplarını Fetullah Gülen yedi tabakaya ayırmıştır. İsmailiye tarikatının piri yedinci derecede oturur ki bu mertebe Allah'tan doğrudan emir alan imamlık makamıdır. İmam helali haram ve haramı helal yapabilir. Ona mubah olmayan hiç bir şey  yoktur. Bu esaslar aynen Fetullah Gülen'in örgütünde de

geçerlidir. Örgüt içinde hiyerarşide itaat ve teslimiyet katı bir kuraldır. Teslimiyet, hem örgüte, hem

liderin emrine, ona atfen verilen göreve adanmışlıktır. örgüt   sivil  toplumu kendi  haline bırakmayıp, kendine hizmet eden bağlı kuruluşlara dönüştürmektedir. Kadrolaşma ile yargı, ordu, emniyet ve bakanlıklar onun denetimine girip kolluk  gücüne dönüşmektedir.   Bu durumda  devlete   paralel  şekilde  dikey örgütlenen yapılanma kayıtsız şartsız bir örgüt egemenliği oluşturmuştur. Egemenliği, örgütlenmeyi fiilen yöneten Fetullah Gülen kullanmaktadır. Örgütün insanlara egemenlik kurduğu bir alan sunup buna inandırması teşkilatlanmasını güçlendirmiştir. Örgüt, yedi tabakadan oluşan katı bir hiyerarşik kast sistemine dayanır. Kastlar arasında geçiş mümkündür ama dördüncü tabakadan sonrasını önder belirler. Aşırı bir kast sistemi geliştiren Fetullah Gülen örgütünde de bağımlılık ve kademelenme en aşırı düzeydedir.

 

KATLAR

 

Birinci Kat; Halk tabakası: Örgüte iman ve gönül bağı ile bağlı olanlar, fiilî ve maddi destek

sağlayanlardan oluşur. Bunların bir çoğu örgütün hiyerarşik yapısına dahil olamayan örgüte

bilinçli veya bilinçsiz hizmet ettirilen halk kesimidir. Genellikle faaliyetlerden habersizdir.

Bu katmandakileri örgüte bağlayan ana unsur îslamî duyarlılık ve din duygularıdır.

 

İkinci Kat;   Sadık tabaka: Okul,  dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve resmî kurum

görevlilerinden oluşan örgüte sadık gruptur. Bunlar örgüt sohbetlerine katılan düzenli aidat

ödeyen ve az çok örgüt ideolojisini bilen kişilerdir. Bu tabakaya girebilmek için örgüt üyesi

olmak gereklidir.

 

Üçüncü Kat; İdeolojik Örgütlenme Tabakası: Gayrı resmî faaliyetlerde görev alırlar. Örgütün

ideolojisini benimseyen ve ileri derecede bağlı ve çevresine de örgüt fikirlerini aşılayan

tabakadır. Kaymakam, vali, şehir sorumluları, general,: müfettişler, irşat ekipleri yer alır.

 :

Dördüncü Kat; Teftiş Kontrol Tabakası: Bütün hizmeti (legal ve illegal) denetler. Bağlılık ve itaatte dereceye girenler buraya yükselebilir. Bu tabakaya girenler örgüte çocuk yaşta kazandırılanlardan seçilirler. Örgüte sonradan katılanlar genellikle bu katta ve daha üst düzeyde görevlendirilemezler.

 

Beşinci Kat; Organize Eden ve Yürüten Tabaka: Üst düzey gizlilik gerektirir. Birbirlerini çok az tanırlar. Fetullah Gülen atar. Devletteki yapıyı organize edip yürüten tabakadır. Örgüt içinden bir evlilik yapanlar buraya yükselebilir.

 

Altıncı Kat; Has Tabaka: Fetullah Gülen ile alt tabakaların irtibatını sağlar. Örgüt içi görev değişiklikleri yapar, azillere bakar. Fetullah Gülen atar.

 

Yedinci Kat; Kurmay Tabaka; Fetullah Gülen'e doğrudan bağlı atamasını yaptığı seçkin kesim, (On yedi kişilik kurmaylardan oluşur) Bu tabakada yer alanlardan bazıları, Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan, Mehmet Ali Şengül, v.b.

 

Bu tabakalar dışında bir de sempati besleyenlerden oluşan alt tabaka vardır. Sempati besleyen kimseler örgüt hiyerarşisi içinde yer almazlar. Örgüte karşı herhangi bir olumsuz düşünceleri yoktur. Örgütün bütün faaliyetlerini illegal bile olsa desteklerler. Örgütten talimat almazlar ve rapor vermezler. Örgüte zaman zaman maddî yardım yaparlar, devamlı olmamak şartıyla örgüt lehine bazı faaliyetlere de katılırlar. Bunlar örgütün iç yüzünü bilmeyen görünüşteki yüzünü gerçek sanan kimselerdir. Siyasetçi, sanatçı, yazar, gazeteci, akademisyen gibi bir çok alana yayılmış geniş bir sempatizan çevresi bulunan örgüt, zamanı geldiğinde ve en kritik anlarda bu tabandan yaralanarak lehine fiili durum oluşturmaktadır.

 

FETULLAH HOCA ARŞI

Bu yapının yedi katmanının en üstünde "Fetullah Hoca Arşı" yer almaktadır. Beşinci, altıncı ve yedinci   katmanlar örgütü  yöneten katmanlardır.  Yedinci ve  altıncı katmandakilerin

örgütten kopmalarına: kesinlikle izin verilmez: Altıncı katmandakiler, Fetullah Gülen'in bildiği ve takip ettiği hayati hizmetler olarak tanımlanan işleri yaparlar. Beşinci katmanda ise çok nadir örgütten kopmalar olmuştur. Kopanlar mutlaka örgüt tarafından takip edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Örgütü dördüncü katman bir arada tutar ve alt katmanlardakilerin teftiş ve kontrolünü yapar. Hizmet denen işleri ise ilk üç katmanda yer alanlar yürütmektedir. (3) Yatay Yapılanma (Hücre Tipi Zincir Yapılanma); Örgütün deşifre olmaması ve devletin örgüt yapısını çözmekte zorlanması için aynca örgütü hücre tipinde yatay örgütlemiştir. Hücreler genellikle en fazla beş kişiden oluşmakta ve bir abla/abiye bağlı bağlı birimdir. Hücredeki kişi sayısı bazı kurumlar için üç ve bazı kurumlarda (TSK için) birebirdir. Ayrıca her hücre abi veya ablası da bir başka hücrede yer almaktadır. Örgüt, her bir lokması bir hücreden oluşan zincirler şeklinde üst imamlara bağlanmakta ve nihayet ülke kıta ve üst örgüt yöneticilerine bağlanmaktadır. Kamu kurumlan içindeki örgüt yapılanması bir hücre ile başlayıp orada kadrolaşma sağlandıkça başka hücrelerin eklenmesiyle veya büyüyen hücre bölünerek yeni bir hücre oluşturulup sohbet grubu şeklinde yapılanmaktadır. Her bir hücreye sorumlu bir imam atanarak yapılanmanın genişlemesi sağlanmaktadır. Eğer kadrolarda örgüt mensubu çok fazla ise hücreler binlere, on binlere kadar artabilmektedir. Kuruma atanan üst sorumlu imam ise hücrelerin tamamından sorumlu olarak faaliyet yürütmektedir.

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.