ÖRGÜTE KAZANDIRMA

ÖRGÜTE KAZANDIRMA

Terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in örgüte elaman kazandırmak için yaptıkları tek tek ortaya çıkartıldı.

İddianamenin 14, 15 ve 16’ıncı sayfalarında tam teşekküllü olarak ortaya çıkartılmış. Örgüte kazandırılanların adım adım bir militan haline getirildiği resmen belgelendirilmiş. İşte yazı dizimizin çarpıcı detayla şu şekilde oluştu.

Örgüte Kazandırma:
Fetullahçı Terör Örgütünün çalışma hedefi, devleti ele geçirmek için inançlı insanları gizlice eğitip teşkilatlandırmak ve devleti yönetecek hale getirmektir. Bu gayeyi elde edebilmek için örgüt, eleman toplayıp maksada adanmış şekilde yetiştirmekte ve devlete yerleştirerek kadrolaşmaktadır. Bunu başarabilmek için önce kişileri kazanmalıdır.
Örgüt, üye olarak yetiştirmek için önce "seçim" yapmakta, sonra seçilen kişiyle "irtibat" sağlanmakta, "itimadı" kazanılmakta, "eğitim" yaptırılmakta ve nihayet örgütün amacı açıklanarak "sorumluluk" verilmektedir. Örgütün kişileri kazanmada kullandığı evreler temelde dörde ayrılır; alıştırma, çıraklık, legal görev ve illegal görevlendirme.
Zeki öğrenci bulmak için örgüt, sınıf arkadaşı veya okulda okuyan kendi mensubu bir öğrenciden bilgi toplar. Öğrencinin bütün ailevi, geçmişi, özellikleri, her şeyi fişlenir. Kişinin sevdiği sevmediği, mutlu olup olmaması gibi bütün özellikleri üzerinde çalışma yapılır. Öncelikle örgüte kazandırılacak kişinin özellikleri çıkarılır ve örgüt sorumlu abisi onunla irtibat kurar sonra öğrenci eve getirilir, eğitimine başlanır. İrtibat genellikle, eve sohbete davet, ders çalıştırma, bir sorununu çözme gibi yöntemlerle kurulur. Bu ilk ilişkiden sonra, tedricen kazandırılacak kişiyle ilgilenme metotları uygulanır. Kurban çoğu kez böyle bir örgütle irtibat kurduğunun farkına varamaz. Üzerinde çalışılan kurban, belli bir kıvama geldikten sonra adım adım örgütün hararetli bir militanı haline getirilir.
Çocuk yaştaki kişiler, 8-12. Sınıf öğrencileri ders çalıştırma ve sınava özel olarak hazırlama vaadiyle eve alıştırılır. Kazandırılacak kişiye ders çalıştırılır, pikniğe götürülür, yemek ikram edilir, bir sorunu çözülür, spor müsabakasına alıştırılır, eve götürülüp alıştırılarak örgüte kazandırılır.
Örgüt kişileri kazanabilmek için oldukça kibar, nazik bir üslup kullanır. Muhatabı etkilemek için önce kişiyle ilgili bilgiler toplar ve ona önemli bir şahsiyet muamelesi yapar. Sohbet, kişinin durumuna göre zevk alıp etkileneceği konuda olur.

Örgüte kazandırılacak çocuk, genç veya kişi, ev sohbetleri, ev toplantıları, seminerler, ders etütleri, okuma çalışmaları, kampa alma, gibi faaliyetlerde örgüt eğitime alıştırılır. Gönül eri, muhabbet fedaisi, kalp insanı, hizmet eri, ışık eri, ışık süvarisi, şakirt olana kadar üzerinde çalışmaya devam edilir.
Kazandırılacak kişiye, örgütün kurumlan tanıtılır ve çalışmaları anlatılır. Bu örgüte girmenin herkese nasip olmadığı ifade edilir. Yurtdışı okullarını bir övünç ve kibir kaynağı yapan örgüt, devletin yapamadığı hizmeti yaptığı havasını atarak kişinin böyle bir onurlu hizmet içinde yer almasını, bunun Allah Rızası için gerekliliğini, amacın yalnızca hizmet olduğunu anlatır. Kişinin bundan etkilenmemesi mümkün değildir.

(a) Alıştırma; Kişiler örgüte önce alıştırılır. Bu aşamanın amacı örgütün sempatizan toplum tabanı kazanmasını sağlamaktır. Örgüte göre alıştırma evresinin gayesi diğer aşamalara kişi geçmese bile örgüte sempatiyle bakmasını sağlamaktadır. Alıştırma evresinden geçen kişi,, en azından örgüte ve amaçlarına karşı çıkmayacak direnç göstermeyecektir. Bu nedenle ne kadar çok kişi alıştırma evresinden geçirilirse örgütün amacına o kadar hizmet edilmiş olunacaktır. Örgüt, herkesin sempatisini kazanmak için diğer evrelere geçmeyen kişileri de alıştırma evresinde tutarak toplumsal taban kazanmak istemektedir.
Millî, dinî, duygusu olan gençler, ışık evlerini, Allah'a hizmet evi olarak görürler. Bu bilinç düzeyine gelen kişilere artık örgüt ideolojisi aşamalar halinde aşılanır. Kazanmak için seçilen kişi müsait ise önce onun geçmişi, kimliği, aile bağlan hızlı bir eğitimle silinir. Bu aşamada öğrenci, çocuk veya genç bunalıma düşer, yalnız ve değersiz hisseder. Bunlar örgütün kazanma taktiğidir. Hemen ideoloji yüklemesine başlanır. Bu reklamla yapılmaya başlanır, kişinin mantığına değil duygularına hitap edilir. İnandırma, etkileme, ikna etme, uyutma ve uyuşturma, etkileme yöntemleri kullanılarak, kişinin zihninin boyun eğmesi sağlanır. Mantığın devreden çıkması için tekrar çok önemlidir ve örgütün değişik birimleri ve abiler tekrar ederek aynı şeyi kabullenmeye zihni zorlarlar. Tekrarlarda belli bir periyot vardır. Fetullah Gülen'in saçma konuşmaları tekrar dinletilerek zihnin onu alt hafızaya kabul etmesi sağlanır. Örgütün ülke içindeki gücü vurgulanır, neredeyse önemli herkesin bu örgütten olduğu övünç kaynağı olarak gösterilir. Eğer kişi kabul ederse böyle önemli kişilerin içinde yer aldığı bir gruba dahil olacaktır. Yurt dışındaki okulları, etkileyici bir şeklide ona sunulur. Amacın bu olduğu dünyayı değiştiren dini bir örgütlenmeden bahsedilir. Örgütün elindeki maddî imkânlar ve fizikî mekanlar reklam için önemlidir. Buraları gören genç veya çocuğun etkilenmemesi mümkün değildir. Bu örgüte girenlerin nasıl ihya olduğu anlatılarak zihnen kişinin ikna olması sağlanır. Makam ve mevki, para şan şöhret her şey burada vardır. Geleceğe yönelik planı beklentisi ve hayalleri olan hiç kimsenin hayır diyemeyeceği bir sahte dünya ona ezberletilir. Onunla kurulan ilişki ve gösterilen rağbet kişiyi etkiler. Ayrıca sevap kazanma, öbür dünyanın garanti edildiği bir kurtuluş yolu sunulur.
Örgüt, başta öğrenciler olmak üzere şahısların örgüte kazandırılması aşamasında çeşitli -yöntemler uygulamakta olup, bunlar şahsın psikolojik durumundan aileyi ve sosyal yaşantısına,ekonomik durumundan çalıştığı işe göre çeşitlilik göstermektedir. "Ancak nihaî olarak örgüte kazandırılan şahıslarda, "Allah rızası" için hareket ettiği, örgüt içinde hareket etmek dışında bir Müslümanlığın artık kendisi için söz konusu olamayacağı empoze edilip kabul ettirilmektedir. Bu açık veya örtük propagandaların yarattığı "kötü bir insan olma", "insanlıktan çıkma", "münafık olma" ve hepsini kapsayan, "utanma" ve "Cehennem korkusu" hakim kılınmakta, bu ise lidere ya da bağlı olduğu imama mutlak itaati ve verilen her türlü görevi yerine getirmeyi zorunlu hale getirmektedir.
Alıştırma evresinin ileri aşamasında kişiye, Fetullah Gülen'in örgütçe kabul edilen olağanüstü kişiliği ve kerametleri anlatılır. Sohbetleri izletilir ve etkilenmesi, ağlaması sağlanır. Bu yolla duygusal bakımdan örgüte bağlılık ve örgütün amacının benimsenmesi sağlanır. Kişi sevap kazanmak ve, Allah rızası için çalıştığını sanır. Eğitim ve öğretimi tamamlanan ve örgütün kullanıla bileceği kıvama gelen üye sahaya sürülür. Önce basit sorumluluk ve küçük işler yaptırılır. Gazete, dergi dağıtma, abonelik yapma, örgüte üye kazandırma çalışması yaptırma gibi basit işlerle  uğraşan üye  zamanla abisinin gözetiminde  ilerler. Ev ve yurt içinde sorumluluk verilir. Başarılı olanlar abiliğe terfi ettirilir. Basit işlerde bile başarılı olamayan veya adaptasyon sağlayamayan kişiler ise sempatizan olarak el altında bulundurulur. Örgütün sempatizana çok ihtiyacı vardır. İlerde kritik anlarda kullanılmak üzere sempatizan el altında tutulur. Örgütün ahiliğine terfi edemeyen kişiler sohbetlere çağrılarak ve belli periyodik zamanlarda irtibat kurularak örgüte bağlılık devam ettirilir. Örgüt üyesi veya sempatizan, hiç kimse ile örgüt ilişkisini ve irtibatını koparmaz. Sempatizan öyle bilgi veya belge getirir ki örgütü ipten kurtarabilir. Bu düşünceyle o kenara itilmez ve kontrol altında tutulur.
Örgüt, örgüte üye olanları gruplandırır. Sempatizanları da gruplandırır.  Gruplandırmada ölçütler vardır;  Gizli namaz kılmak, gazete ve dergiye abone olmak, himmet vermek,sohbetlere katılmak gibi ölçütler ,sempatizanların,: gruplandırılmasında ölçü olarak kullanılmaktadır. Bütün kriterleri sağlayan ve örgütün sadakat/güvenlik testlerini geçerek itimadını kazanan kişiler abiliğe terfi ettirilirler. Abiler ise kendi içlerinde yükselerek ev imamlığı, mahalle-semt imamlığı, ilçe ve il imamlığı, belli mesleklerin veya hücrelerin imamlığı, bölge imamlığı gibi daha üst yöneticiliklere terfi edebilirler. Mahrem yerler ve mahrem hizmetler için özeller adıyla ayrı bir yapılanma ve yetiştirme türü uygulanmaktadır.
(b)   Çıraklık; İkinci evre çıraklık dönemidir. Bu dönemde örgüte sempati besleyen kişi denenir ve şekillendirilir. Örgüte giriş için eğitime başlanır. İleri derecede beyin yıkama metodu kullanılır. Örgüt bağlılığı güçlendirilir. Örgüt liderini bir ilah gibi kabul ettirmek için sohbetlere programlara ve sosyal etkinliklere alınır. Çıraklık dönemi örgütsel bağın kuvvetlendirilip örgüt militanının yetiştirilmesi aşamasıdır. Sadakat testlerini başarıyla geçen şakirt2, artık legal yapıda sorumluluk alma kıvamına gelmiştir.

(c)  Legal Yapı Görevi; Çırak bu eğitimden başarı ile geçerse üçüncü dönemde legal yapıda görevlendirilir. Gazete dağıtır, abonelik yapar, basit işleri organize eder ve başarılı olursa örgütün temel öğretisine imani olarak inanırsa artık illegal yapıda görevlendirilmek üzere yükseltilir.

(ç) İllegal Yapı Görevi; Dördüncü evrede illegal yapıda görevlendirilir ve verilen talimatları imani bir mesele olarak ölümüne icra etmeye başlar. Örgütün görüşlerini savunur, ahilerinin dediklerini harfiyen yerine getirir. Bu aşamadaki kişilerde artık örgütün kutsal amacına kutsal davasına adanmışlık ruhu tesis edilmiştir.
Örgütte ilerleme sadakat testinin başarıyla geçilmesine bağlıdır. Örgüt bir mensubunun yeterince örgüte bağlanıp bağlanmadığını, verilen emri yerine getirme düzeyini ve emri sorgulayıp sorgulamadığını, itaat edip etmediğini sınamak için onu sorumlu imam (abi veya abla) test etmektedir. Bu test sadakat testi olarak ifade edilmektedir. Buna göre kişinin örgüte bağlılığı ve özellikle liderine itaati ve örgütün amacını benimsemesi gibi konularda baskı ve tehdit altında tutulup direnci, ölçülmektedir. Eğer sadakat testini örgüt üyesi sempatizanı başarıyla geçmişse ona güvenilmektedir ve onun önü açılmakta. Mesela sınav soruları önceden ona ulaştırılmaktadır. Sadakat testi, kişinin örgütün narkozunu İdmanın dozunun ölçülmesidir. Narkozun tesirindeki örgüt üyesinin davaya adanmışlığı sınanmaktadır. Sadakat testini geçemeyenler ise örgüt eğitimine devam ettirilmekte ya bu testi başaracak şekilde eğitilmekte veya sempatizan olarak kullanılmaktadır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.